Profesní historie

V letech 2005 až 2009 jsem byl zaměstnán na Správě CHKO Pálava jako botanik. Součástí mé pracovní náplně byla správní činnost spojená s povolováním záměrů a navrhováním náhradních opatření pro zmírnění negativních vlivů, zpracování plánů péče, podílel jsem se na zpracování inventarizačních průzkumů a sběru dat pro vyhlašování maloplošných zvláště chráněných území.
Od roku 2009 do současnosti pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná, provádím dle § 45h zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon) hodnocení vlivu záměrů a koncepcí na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, biologická hodnocení dle § 67 zákona (mám autorizaci dle § 45i odst. 3 zákona k provádění naturového a biologického hodnocení) a hodnocení krajinného rázu, zpracovávám oznámení záměrů a koncepcí EIA/SEA, plány péče, botanické inventarizační průzkumy, biologické průzkumy, provádím monitoring evropsky významných biotopů na trvale monitorovacích plochách a aktualizaci vrstvy mapování biotopů pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.
Zpět na hlavní stránku