Plány péče

Zpracuji - kompletní plány péče pro lesní i nelesní území dle platné metodiky.

Plán péče - je odborný koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření pro zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany a zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Zpracovává se pro každé maloplošné zvláště chráněné území zvlášť zpravidla na dobu 10 až 15 let. Zpracování plánu péče zajišťuje dle § 38 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. orgán ochrany přírody příslušný k vyhlášení zvláště chráněného území.

Poznámka ke zpracování - provedu terénní průzkum, při kterém se seznámím s lokalitou a na základě stavu území navrhnu vhodné způsoby jejího obhospodařování, v GIS aplikaci zhotovím požadované mapy.
Zpět na hlavní stránku