Oznámení EIA/SEA

Oznámení EIA/SEA - je dokument, kterým se předkládá provedení zamýšleného záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. nebo koncepce. Jeho hlavním účelem je záměr či koncepci popsat a seznámit s ním příslušné úřady a veřejnost. Je prvním krokem před započetím posuzování vlivů na životní prostředí, které se provádí za účelem získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí a schválení záměru nebo koncepce.

Povinnost ze zákona - ten kdo hodlá provést záměr nebo zpracovat koncepci je povinen předložit oznámení záměru či koncepce dle § 6 a §10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí příslušnému úřadu (krajský úřad nebo ministerstvo). Pokud oznámení splňuje potřebné náležitosti zajistí příslušný úřad jeho zveřejnění a rozešle kopii oznámení k vyjádření dotčeným správním úřadům a územním samosprávným celkům. Na základě oznámení zahajuje příslušný úřad zjišťovací řízení.

Postup při zpracování - na základě informací o záměru či koncepci a o dotčeném území vyhodnotím ve spolupráci s dalšími odborníky z oblastí zjišťování stavu vod, ovzduší, hluku, odpadů atd. (EIA/SEA team) předpokládané vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, navrhnu provedení potřebných studií, možné varianty řešení, indikátory potřebné k monitoringu naplňování cílů a priorit koncepce atd. Při zpracovávání záměru či koncepce je vhodné již od počátku spolupracovat s osobou se znalostmi v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, ekologie a potřebných právních předpisů. Lze tak předcházet možným konfliktům s životním prostředím a veřejným zdravím a následnému vrácení záměru či koncepce k přepracování nebo jeho neschválení.
Zpět na hlavní stránku