Naturové hodnocení

Naturové hodnocení - je zpráva jejímž hlavním cílem je zjistit, zda má záměr/koncepce významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO). Předmětem je zhodnocení vlivu na ekologické funkce lokality ve vztahu k předmětům ochrany, vlivu na druhovou pestrost, propojení a komunikaci lokality s okolím pomocí migračních cest a kanálů atd.

Povinnost ze zákona - povinnost zpracování naturového hodnocení ukládá § 45h zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v němž je uvedeno, že jakákoliv koncepce nebo záměr, který muže samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území EVL nebo PO, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek. Naturové hodnocení je prováděno pouze pokud věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody nevyloučil ve svém stanovisku významný negativní vliv na EVL nebo PO dle § 45i odst.1 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Po procesní stránce se naturové hodnocení řídí zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Může být zpracováváno pro různé fáze procesu posouzení (jako součást oznámení, dokumentace, posudek k záměru nebo vyhodnocení ke koncepci).
Dle § 45i odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny může naturové hodnocení provádět pouze osoba, která je držitelem zvláštní autorizace (uděluje MŽP).

Postup při zpracování - na základě terénního šetření, konzultace se specialisty (hydrolog, hydrogeolog, specialisté na jednotlivé dotčené druhy) a konzultace s regionálními odborníky zpracuji naturové hodnocení, ve kterém zhodnotím vlivy na dotčené předměty ochrany EVL nebo PO a v případě potřeby navrhnu vhodná zmírňující opatření.
Zpět na hlavní stránku