Hodnocení krajinného rázu

Hodnocení krajinného rázu - je přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti a je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Ráz krajiny je dán specifickými rysy a znaky krajiny, které vytvářejí její odlišnost a jedinečnost, především morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačního krytu, osídlení, kulturní a duchovní dimenzí krajiny.

Povinnost ze zákona - zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být, na základě § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

Postup při zpracování - na základě popisu navrhovaného záměru a charakteristiky oblasti z hlediska krajinného rázu, do níž bude záměr umístěn, vymezím krajinný prostor dotčený realizací záměru a vyhodnotím míru vlivu záměru na krajinný ráz. Při tom přihlédnu k přírodním, estetickým a kulturním hodnotám dotčeného území.
Zpět na hlavní stránku