Botanické inventarizační průzkumy

Zpracuji - inventarizační průzkum flóry a vegetace podle platné metodiky.

Inventarizační průzkum flóry - cílem je vytvořit pokud možno kompletní seznam cévnatých rostlin inventarizovaného území s důrazem na výskyt významných a zvláště chráněných druhů a poskytnout informace o stavu flóry z pohledu její kvantity a kvality.

Inventarizační průzkum vegetace - cílem je získat podrobné údaje o diverzitě, variabilitě, rozmístění a stavu současné vegetace na inventarizovaném území.

Poznámka ke zpracování - lokalitu v průběhu sezóny několikrát navštívím, tak aby byly zachyceny všechny aspekty květeny a zvolen vhodný termín k zaznamenání vegetace, fytocenologické snímky zadám do databázového programu Turboveg a následně vytřídím a seřadím do tabulkové podoby v programu Juice, vegetaci přiřadím do asociací za pomoci Expertního systému vegetace ČR metodou Coctail, v GIS aplikaci zhotovím požadované mapy, dodám kvalitní fotodokumentaci inventarizovaného území.
Zpět na hlavní stránku