Biologický průzkum

Biologický průzkum - jde o odborný botanický průzkum sloužící k zachycení stavu flóry a vegetace, komplexní zoologický průzkum nebo průzkum zaměřený jen na jednotlivé skupiny živočichů, jako např. entomologický průzkum, ichtyologický průzkum, ornitologický průzkum, batrachologický průzkum, chiropterologický průzkum atd. Tyto průzkumy mohou být jednorázové (zahrnující jednu návštěvu lokality), ale i celosezónní nebo víceleté. Záleží na tom, k jakému účelu mají sloužit a v jakém rozsahu musí být provedeny. Bývají dělány z důvodu zjištění stavu životního prostředí na lokalitách, které mohou být dotčeny zamýšleným záměrem nebo jako dílčí průzkumy pro hodnocení EIA/SEA.

Povinnost ze zákona - povinnost provádět tyto průzkumy není stanovena žádným zákonem.

Postup při zpracování - zhotovím botanické průzkumy a zajistím zpracování zoologických průzkumů dle požadavků objednatele. Součástí vyhotovení je vždy popis lokality, seznamy nalezených druhů rostlin a živočichů, popis rostlinných a živočišných společenstev a závěrečná zpráva se stručným zhodnocením stavu lokality. V případě potřeby může být dokument doplněn o fotodokumentaci a mapy zpracované v GIS.
Zpět na hlavní stránku