Biologické hodnocení

Biologické hodnocení - je písemné vyhodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy na základě provedeného přírodovědného pruzkumu dotčených pozemků. Cílem biologického hodnocení je zjištění, popis a vyhodnocení současného stavu krajiny a předpokládaných přímých i nepřímých vlivů záměru na rostliny a živočichy, které mohou na určité lokalitě nastat v celém pruběhu realizace zamýšleného zásahu (výstavba, užívání, odstranění).

Povinnost ze zákona - povinnost provedení biologického hodnocení je dána na základě § 67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kde je uvedeno, že ten kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle části druhé (obecná ochrana), třetí (zvláště chráněná území) a čtvrté (Natura 2000) zákona, je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy, pokud o jeho nezbytnosti rozhodne orgán ochrany přírody příslušný k povolení zamýšleného zásahu.
Dle § 45i odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny muže biologické hodnocení provádět pouze osoba, která je držitelem zvláštní autorizace (uděluje MŽP).

Postup při zpracování - ve spolupráci s odborníky (hydrolog, hydrogeolog, entomolog, ornitolog, ichtyolog atd.) zpracuji komplexní přírodovědný pruzkum lokality, na základě kterého bude odhadnut potenciál dané lokality a zjištěno v jaké kvantitě a kvalitě jsou na ní zastoupeny jednotlivé druhy rostlin a živočichů a typy biotopů. Následně vypracuji písemnou zprávu (biologické hodnocení), ve které bude vyhodnoceno ovlivnění dané lokality a vybrána optimální varianta zamýšleného zásahu. V případě potřeby budou navržena náhradní opatření ke snížení předpokládaných vlivů záměru na lokalitu.
Zpracování biologického hodnocení trvá obvykle jednu vegetační sezónu, tak aby bylo možno zachytit výskyt všech rostlin a živočichů na daném území.
Zpět na hlavní stránku